I Het Europees Sociaal Fonds 


Het Europees Sociaal Fonds stelt in de periode 2007-2013 subsidie beschikbaar voor projecten die zich richten op onderstaande doelgroepen.
Het Agentschap SZW is de overheidsorganisatie waar de aanvragen om subsidie ingediend kunnen worden.
Voor nadere informatie over deze organisatie zie www.agentschapszw.nl

Het totale budget dat beschikbaar is voor de periode 2007-2013 is reeds bepaald. Jaarlijks wordt een nader te noemen bedrag uit het totale budget vastgesteld.

A   Werklozen
B   Reïntegratie van gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in jeugdinrichtingen
C   Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
D   Scholing van laaggeschoolde werkenden
E   Sociale innovatie

De aanvragers die voor de bovengenoemde acties aanvragen kunnen indienen zijn limitatief benoemd.

1.   Gemeenten en CWI    (actie A)
2.   Ministeries Justitie en VWS    (actie B)
3.   School voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs    (actie C)
4.   O&O fondsen    (actie D)
5.   Rechtspersonen    (actie E)

De aanvragers kunnen voor de acties A t/m D maximaal 40 % van de totale kosten van het project vergoedt krijgen. Dit betekent dat er een eigen bijdrage is van 60%. De subsidie voor actie E kan 75% bedragen.

Het Agentschap SZW bepaalt wanneer de aanvragen ingediend kunnen worden en maakt dit via de eigen website bekend.


II Voorwaarden van scholing van werkenden (actie D):

• laaggekwalificeerde werknemers (maximaal MBO-4 niveau geschoold) en de opleidingen maximaal MBO-4;
• projecten duren maximaal 1,5 jaar;
• aanvraag moet passen binnen doelstelling van het O&O fonds;
• crebo, algemeen of KCE erkend;
• streefpercentage aandeel vrouwen wordt in de beschikking opgenomen, is altijd +5% op hetgeen in de sector werkzaam; tenzij dit onredelijk is kan hiervan gemotiveerd van worden afgeweken;
• subsidie wordt naar beneden bijgesteld indien streefpercentage niet wordt gehaald;
• voorschot maximaal 50%; 
• interim controlebezoek – controle AO/IB, inhoudelijke voortgang, wijzigingen melden;
• einddeclaratie binnen 13 weken na projectperiode indienen;
• geen accountantsverklaring meer nodig;
• 2e lijns controle door Accountantdienst ministerie van Financiën;
• e-formulier, webbased, digitale ondertekening;
• overhead is maximaal 20% van totale kosten;
• niet subsidiabele kosten: onredelijke kosten, kosten die niet passen binnen projectdoelstelling, uitkeringen en verletkosten;
• publiciteit vereisten: “Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst” en EU logo;
• naleving handleiding projectadministratie; financiele, deelnemers en uren projectadministratie
• Inzichtelijke en controleerbare administratie;
• Bewaarplicht tot en met 31 december 2020 zowel elektronische alsmede originele documenten;
• Publieke partijen zijn gebonden aan richtlijn 2004.18/EG;
• Private partijen zijn gebonden aan bovenstaande, offerteprocedure of keuze voor 1 leverancier.