Dit project dat mede mogelijk gemaakt wordt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beoogt het scholen van werknemers van bedrijven in de periode van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010. Het niveau van de deelnemers aan dit project mag niet hoger zijn dan MBO-4 niveau en ook de opleidingen in dit project zijn niet hoger dan MBO-4 niveau. HBO-ers en Academici mogen niet deelnemen aan dit project. De verplichte "formats" inzake dit project zijn te vinden onder het kopje "documenten".  

Alle bedrijven en deelnemers die aan dit project deelnemen zijn verplicht zich de houden aan de subsidieregeling ESF 2007-2013 en de voorwaarden van ZNAF. Partijen en deelnemers die zich niet houden aan de voorwaarden worden uitgesloten van deelname aan het project en dit betekent dat de gemaakte kosten niet gesubsidieerd zullen worden.

De partijen die aan dit project deelnemen dienen de volgende gegevens aan de beheerder direct na afloop van een desbetreffende opleiding te verstrekken middels de verplichte formats. Bij het inzenden van de gegevens moeten deze compleet zijn en de (originele) bescheiden dienen tot en met 31 december 2020 bewaard te worden conform de voorwaarden van de vigerende regelgeving. Op alle in te dienen stukken dient te staan “Opleiden bouwsector 2009-2010” zodat deze direct verwerkt kunnen worden in de projectadministratie. Het inzenden van onvolledige gegevens zal kunnen leiden tot het niet verstrekken van de subsidie.

Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen moeten de deelnemende bedrijven de volgende gegevens opsturen:
• Het aanvraagformulier, waarin wordt vermeld welke opleidingen zijn gevolgd, de NAW gegevens van het bedrijf (wordt ingevuld op het format “deelnemersregistratie”);
• Factuur (met naam van deelnemer) van de opleiding die wordt gedeclareerd inclusief het desbetreffende bankafschrift, waaruit blijkt dat de factuur is betaald; zo nodig naam van de deelnemer op een bijlage (deze moet afkomstig zijn van de opleider)
• NAW gegevens van de deelnemers (zie format “deelnemersregistratie”);
• cofinancieringverklaring (zie format "cofinancieringsverklaring");
• certificaat of anderssoortig schriftelijk bewijs (van de opleider) waaruit blijkt dat werknemer heeft deelgenomen aan de opleiding;
• identiteitsbewijs en loonstrook (van de maand waarin opleiding is gevolgd) van deelnemer zodat er bewijs is dat deze werkzaam is voor het het bedrijf.

Nadat uw bescheiden zijn ontvangen, worden deze gecontroleerd en verwerkt in de projectadministratie. Na afloop van het project wordt er een einddeclaratie opgesteld en ingediend bij het Agentschap SZW. Pas nadat het Agentschap SZW de einddeclaratie heeft geaccordeerd en de subsidie heeft uitgekeerd wordt de subsidie verder doorbetaald aan de desbetreffende bedrijven. Deze procedure kan 1 tot 1,5 jaar inbeslag nemen. 
 

 

(Download Bulletin studiekostenregeling 2009-2010)